top of page

GIFT Excursies Algemene voorwaarden

1.- Algemene gebruiksvoorwaarden en acceptatie.

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de dienst die wordt aangeboden op de website www.giftexcursions.com (hierna de "website") die door Gift Excursions s.l. aan internetgebruikers ter beschikking wordt gesteld.

De informatie op deze website is van kracht op de datum van de laatste update en moet alleen ter oriëntatie als algemene informatie worden beschouwd.

Het gebruik van de website verleent de voorwaarde van websitegebruiker (hierna de "gebruiker") en houdt de volledige aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van elke bepaling die is opgenomen in deze algemene voorwaarden in de versie die is gepubliceerd door Gift Excursions s.l with nif B76541614 ,op het moment dat de gebruiker de website bezoekt. Bijgevolg moet de gebruiker deze algemene voorwaarden aandachtig lezen telkens wanneer hij van plan is de website te gebruiken, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

2.- Doel.

Gift Excursions s.l biedt gebruikers via de website toegang tot en gebruik van gevarieerde informatie en diensten (hierna de "Inhoud") die beschikbaar worden gesteld door Gift Excursions s.l of door derden.

3.- Toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de website.

3.1.- Toegang tot en gebruik van de website is gratis.

De website is gratis voor gebruikers. De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, met de bepalingen van deze algemene voorwaarden en met de gebruikelijke goede praktijken en algemeen aanvaardbare gedragingen en openbare orde.

3.2.- Gebruikersregistratie.

Over het algemeen is voor de levering van de diensten en voor toegang tot website-informatie geen voorafgaand abonnement of registratie van de kant van de gebruikers vereist. Niettegenstaande het voorgaande, zal Gift Excursions s.l. zal het gebruik van bepaalde Services onderwerpen aan de voorafgaande voltooiing van het relevante gebruikersregistratie- of gegevensverzamelingsformulier. Dergelijke registratie vindt plaats zoals uitdrukkelijk voorzien door de eigenlijke dienst of in de Bijzondere Voorwaarden die dergelijke dienst regelen, indien van toepassing.

3.3.- Verplichting tot correct gebruik van de website.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de inhoud ervan correct en rechtmatig te gebruiken en verbindt zich er in het bijzonder toe om zich te onthouden van: (a) het gebruik van de inhoud op een manier, voor doeleinden of met effecten die in strijd zijn met de wet, de gebruikelijke goede praktijken en algemeen aanvaarde gedrag of openbare orde, het uitvoeren van handelingen die de belangen van derden schaden of die op enigerlei wijze de website kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten of verslechteren of normaal gebruik of genot ervan door andere gebruikers kunnen verhinderen; (b) het reproduceren of kopiëren van enige website-inhoud, behalve met de voorafgaande toestemming van de rechthebbende van de relevante rechten daarop; (c) onderdrukken, ontwijken of manipuleren van copyrightmeldingen en andere gegevens die de rechten identificeren die betrekking hebben op Gift Excursions s.l. of rechthebbenden die in de inhoud van de website zijn opgenomen, en alle technische beschermingsmiddelen of informatiemechanismen die in de inhoud van de website kunnen zijn opgenomen.

4.- Aard van de informatie op de website.

De informatie op de website is niet bindend en wordt alleen ter oriëntatie verstrekt en is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Gift Excursions s.l behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig de presentatie en configuratie van de website en de gebruiksvoorwaarden ervan te wijzigen.

5.- Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Gift Excursions s.l bezit alle rechten, aanspraken en belangen op alle industriële eigendomsrechten met betrekking tot haar producten en diensten en in het bijzonder die met betrekking tot het geregistreerde handelsmerk "Gift Excursions". Wat betreft het aanbieden van producten en diensten van derden, Cadeau Excursies. erkent dat de relevante intellectuele en industriële eigendomsrechten toebehoren aan de rechthebbenden daarvan, en dat hun vermelding of verschijning op de website op zichzelf niet het bestaan van enige rechten of aansprakelijkheid van de kant van Gift Excursions s.l met betrekking tot hetzelfde met zich meebrengt, noch hun steun, sponsoring of aanbeveling door Gift Excursions s.l

Ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze website, doorverkoop daarvan en schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot Gift Excursions s.l geven aanleiding tot aansprakelijkheid zoals bepaald onder de toepasselijke wetgeving.

6.- Gegevensbeschermingsbeleid.

Hierbij informeert Gift Excursions s.l de gebruikers van het internetportaal www.nereizerdie.com dat hun persoonlijke gegevens alleen mogen worden verwerkt als ze geschikt, pertinent en niet buitensporig zijn met betrekking tot de specifieke, expliciete en wettige reikwijdte en het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden geannuleerd wanneer ze niet langer noodzakelijk of relevant zijn voor dergelijke doeleinden, of wanneer de betrokkene daarom verzoekt als gevolg van de uitoefening van zijn annuleringsrechten.
Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld via www.giftexcursions.com, moet de gebruiker vooraf duidelijk en ondubbelzinnig worden geïnformeerd over de volgende aspecten:

- Bestaan van een bestand of verwerking van persoonsgegevens, doel van het verzamelen en ontvangers van de informatie.

- Registratie van het dossier bij het Register van de Autoriteit Persoonsgegevens.

- Of het verplicht of optioneel is om te antwoorden op eventuele gestelde vragen, indien van toepassing, en de gevolgen van het verzamelen van gegevens of van de weigering om ze te verstrekken.

- Mogelijkheid om rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen.

- Identiteit en adres van de gegevensverwerker.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het invullen van elk formulier met valse, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde gegevens. Elke toewijzing aan derden van persoonsgegevens die betrekking hebben op gebruikers van dit portaal zal naar behoren worden meegedeeld aan de betrokkenen, met vermelding van de identiteit van de rechtverkrijgenden en het doel van de gegevensverwerking waarvoor zij zijn toegewezen.

7.- Geen garantie of aansprakelijkheid.

Gift Excursions s.l sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de overdracht, uitzending, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verzameling of toegang tot de inhoud, en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, schade die kan voortvloeien uit: (een ) schending van de wet, gebruikelijke goede praktijken en algemeen aanvaardbare gedragingen of openbare orde als gevolg van de overdracht, uitzending, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verzameling of toegang tot de inhoud; (b) schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten, contractuele verbintenissen van welke aard dan ook, eigendom en alle andere soorten rechten van een derde partij als gevolg van de overdracht, uitzending, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verzameling of toegang tot de Inhoud ; (c) daden van oneerlijke concurrentie of onwettige reclame als gevolg van de overdracht, uitzending, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verzameling of toegang tot de inhoud; (d) onwaarheid, onnauwkeurigheid, onvolledigheid, ongeschiktheid en/of veroudering van de Inhoud; (e) ongeschiktheid daarvan voor een bepaald doel en teleurstelling van verwachtingen die door de inhoud zijn gecreëerd; (f) eventuele defecten of fouten van welke aard dan ook van de overgedragen, uitgezonden, opgeslagen, beschikbaar gestelde of anderszins ontvangen of verkregen inhoud via de website.

8.- Termijn en beëindiging.

De website is in principe van onbepaalde duur. Niettegenstaande het voorgaande kan Gift Excursions s.l de website op elk moment beëindigen of opschorten.

GET YOUR INFORMATION FOR TENERIFE
bottom of page