top of page

Regulamin wycieczek PREZENTOWYCH

1.- Ogólne warunki użytkowania i akceptacja.

Niniejsze ogólne warunki (dalej „Ogólne warunki”) regulują korzystanie z usługi świadczonej w ramach serwisu www.giftexcursions.com (dalej „serwis”) udostępnianego internautom przez Gift Excursions s.l.

Informacje podane na niniejszej stronie internetowej obowiązują w dniu jej ostatniej aktualizacji i należy je traktować jako informacje ogólne wyłącznie w celach informacyjnych.

Korzystanie z serwisu nadaje status użytkownika serwisu (dalej „użytkownik”) i oznacza pełną akceptację bez żadnych zastrzeżeń każdego postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków w wersji opublikowanej przez Gift Excursions s.l z nif B76541614 w momencie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. W związku z tym użytkownik musi uważnie zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami za każdym razem, gdy zamierza korzystać ze strony internetowej, ponieważ mogą one od czasu do czasu ulegać zmianom.

2.- Cel.

Gift Excursions s.l zapewnia użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej dostęp i możliwość korzystania z różnorodnych informacji i usług (zwanych dalej „Treścią”) udostępnianych przez Gift Excursions s.l lub osoby trzecie.

3.- Warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej.

3.1.- Dostęp i korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne.

Serwis jest bezpłatny dla użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz zwykłymi dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętym postępowaniem oraz porządkiem publicznym.

3.2.- Rejestracja użytkownika.

Co do zasady świadczenie usług i dostęp do informacji w serwisie nie wymaga uprzedniej subskrypcji ani rejestracji ze strony użytkowników. Niezależnie od powyższego, Gift Excursions s.l. uzależnia korzystanie z niektórych Usług od uprzedniego wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego użytkownika lub formularza zbierania danych. Taka rejestracja odbywa się w sposób wyraźnie określony przez samą usługę lub w Szczególnych warunkach regulujących taką usługę, tam gdzie ma to zastosowanie.

3.3.- Obowiązek prawidłowego korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z Serwisu oraz zawartych w nim Treści, a w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od: (a) wykorzystywania Treści w sposób, w celach lub ze skutkami sprzecznymi z prawem, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi zachowania lub porządku publicznego, wykonywania działań godzących w interesy osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć działanie strony internetowej lub uniemożliwić normalne korzystanie z niej innym użytkownikom; (b) powielanie lub kopiowanie jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, chyba że za uprzednią zgodą właściciela odpowiednich praw do nich; (c) ukrywać, omijać lub manipulować informacjami o prawach autorskich i innymi danymi identyfikującymi prawa odnoszące się do Gift Excursions s.l. lub posiadaczy tytułów włączonych do treści strony internetowej oraz wszelkich technicznych urządzeń zabezpieczających lub mechanizmów informacyjnych, które mogą być zawarte w treści strony internetowej.

4.- Charakter informacji zawartych na stronie internetowej.

Informacje na stronie nie są wiążące i służą wyłącznie celom orientacyjnym i mogą ulec zmianie. Gift Excursions s.l zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji strony internetowej oraz warunków korzystania z niej.

5.- Prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Gift Excursions s.l posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w zakresie wszystkich praw własności przemysłowej związanych z jej produktami i usługami, aw szczególności tych związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym „Gift Excursions”. W odniesieniu do cytowania produktów i usług osób trzecich, Gift Excursions. przyjmuje do wiadomości, że odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej należą do ich posiadaczy oraz że ich wzmianka lub pojawienie się na stronie internetowej samo w sobie nie pociąga za sobą istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności ze strony Gift Excursions s.l odnoszących się do nich, ani ich wsparcie, sponsoring lub rekomendacja przez Gift Excursions s.l

Nieautoryzowane wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej, ich odsprzedaż oraz naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej związanych z Gift Excursions s.l pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.

6.- Polityka ochrony danych.

Gift Excursions s.l niniejszym informuje użytkowników portalu internetowego www.nereizerdie.com, że ich dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy są odpowiednie, stosowne i nienadmierne w stosunku do określonego, wyraźnego i zgodnego z prawem zakresu i celu, dla którego zostały Zebrane. Usuwa się je, gdy przestają być niezbędne lub istotne do takich celów lub gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda tego w wyniku wykonania przysługującego jej prawa do odwołania.
W przypadku gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem www.giftexcursions.com użytkownik zostanie uprzednio poinformowany w sposób jasny i jednoznaczny o następujących aspektach:

- Istnienie zbioru danych osobowych lub przetwarzanie, cel gromadzenia i odbiorcy informacji.

- Rejestracja pliku w Rejestrze Agencji Ochrony Danych.

- Czy w stosownych przypadkach udzielanie odpowiedzi na zadane pytania jest obowiązkowe, czy opcjonalne, oraz konsekwencje gromadzenia danych lub odmowy ich dostarczenia.

- Możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu.

- Tożsamość i adres podmiotu przetwarzającego dane.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie formularza zawierającego nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne dane. O każdym przekazaniu stronom trzecim danych osobowych dotyczących użytkowników tego portalu należy należycie informować osoby, których dane dotyczą, określając tożsamość cesjonariuszy i cel przetwarzania danych, do którego zostały one przydzielone.

7.- Brak gwarancji i odpowiedzialności.

Gift Excursions s.l wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wynikać z przesyłania, nadawania, przechowywania, dostępności, odbioru, gromadzenia lub dostępu do Treści, a w szczególności, ale nie wyłącznie, szkody, które mogą wynikać z: ( ) naruszenia prawa, dobrych obyczajów i powszechnie akceptowanego postępowania lub porządku publicznego w wyniku przekazywania, nadawania, przechowywania, udostępniania, odbioru, gromadzenia lub uzyskiwania dostępu do treści; (b) naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej, wszelkiego rodzaju zobowiązań umownych, praw własności i wszelkiego innego rodzaju praw osób trzecich w wyniku przesyłania, nadawania, przechowywania, udostępniania, odbioru, gromadzenia lub dostępu do Treści ; (c) czynów nieuczciwej konkurencji lub niedozwolonej reklamy w wyniku przekazywania, nadawania, przechowywania, udostępniania, odbioru, gromadzenia lub uzyskiwania dostępu do treści; (d) nieprawdziwości, niedokładności, niekompletności, nieprzydatności i/lub dezaktualizacji Treści; (e) ich nieprzydatności do określonego celu i rozczarowania oczekiwaniami tworzonymi przez Treści; (f) wszelkie wady lub błędy wszelkiego rodzaju Treści przesyłanych, nadawanych, przechowywanych, udostępnianych lub w inny sposób otrzymanych lub uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej.

8.- Okres obowiązywania i zakończenie.

Czas trwania serwisu jest zasadniczo nieograniczony. Niezależnie od powyższego, Gift Excursions s.l może w dowolnym momencie zamknąć lub zawiesić działanie strony internetowej.

GET YOUR INFORMATION FOR TENERIFE
bottom of page